Sviatosti

 

Krst

Pri krste dieťaťa je prvým úkonom nahlásenie údajov v kancelárii farského úradu. Zvyčajne sa to koná v stanovených úradných hodinách. Ak by niekomu tento čas nikdy nevyhovoval, môže sa telefonicky alebo e-mailom dohodnúť osobitný čas. Pre nahlásenie krstu dieťaťa je postačujúce, aby prišiel jeden z rodičov – zákonných zástupcov (nie iní príbuzní). Treba mať so sebou na nahliadnutie rodný list dieťaťa. Pri nahlásení krstu sa zapíšu potrebné údaje pre krstnú matriku, dohodne sa termín krstu a tiež termín jedného krstného poučenia, ktorého sa zúčastňujú obaja rodičia asi jeden až dva týždne pred plánovaným termínom krstu. Pre vnímavé uskutočnenie stretnutia pred krstom prosíme rodičov, aby si – ak je to len trochu možné – na tento čas zabezpečili postráženie dieťaťa (či ďalších detí).

Podmienkou krstu je nádej na kresťanskú výchovu dieťaťa. K tomu sa zaväzujú rodičia a pomáhajú v tom krstní rodičia. Pri nahlásení krstu dieťaťa sa v osobnom rozhovore preberú všetky podmienky kladené na krstných rodičov. Vo všeobecnosti krstný rodič má byť kresťan – katolík, ktorý prijal sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistiu) a vedie život primeraný svojmu životnému stavu (ak je slobodný, nežije s partnerom v spoločnej domácnosti bez sobáša; ak žije v manželstve, je to manželstvo platné pred Katolíckou cirkvou).

Krsty sa konajú v kostole zvyčajne v sobotu predpoludním o 11.00 hod. V čase pandémie konáme krst každého dieťaťa osobitne, aby nedochádzalo k stretaniu rôznych rodín.

Vecami potrebnými k samotnému krstu sú krstná sviecakrstná košieľka, ktoré si zabezpečuje rodina dieťaťa.

Ak si rodičia z územia našej farnosti želajú, aby ich dieťa bolo pokrstené v inej farnosti na území Bratislavy, nepotrebujú na to žiadne povolenie. Stačí, ak priamo kontaktujú vybranú bratislavskú farnosť. Platí to aj opačne: ak sa rodičia z akéhokoľvek územia Bratislavy rozhodnú pre krst dieťaťa v našej farnosti, nepotrebujú na to žiadne povolenie.

Ak si rodičia z územia našej farnosti želajú, aby ich dieťa bolo pokrstené v inej farnosti mimo územia Bratislavy, potrebujú na to povolenie – prepustenie vlastného farára ku krstu v inej farnosti. V takom prípade treba prísť v čase úradných hodín do našej farskej kancelárie. Platí to aj opačne: ak sa rodičia z akéhokoľvek územia mimo Bratislavy rozhodnú pre krst dieťaťa v našej farnosti, je potrebné, aby priniesli povolenie miestneho farára z ich bydliska, že súhlasí s krstom dieťaťa v našej farnosti.

Územie našej farnosti sa dá identifikovať NA TEJTO MAPE.

Ak rodičia potrebujú krstný list dieťaťa, môžu ako zákonní zástupcovia o jeho vystavenie požiadať osobne kedykoľvek v úradných hodinách alebo nás kontaktovať telefonicky či e-mailom. Krstný list nikdy neposielame elektronickou poštou na súkromnú adresu ani klasickou poštou na súkromnú adresu (kvôli bezpečnosti vzhľadom na ochranu osobných údajov). Na žiadosť rodičov môžeme krstný list zaslať na adresu farnosti, kde ho potrebujú.

Ak má dospievajúci alebo dospelý človek, ktorý spoznal kresťanskú vieru a vníma jej príťažlivosť, záujem o krst v Katolíckej cirkvi, môže nás kontaktovať osobne, telefonicky alebo e-mailom. Radi uskutočníme prvé zoznamovacie stretnutie a predstavíme mu možnosti prípravy dospelého človeka k prijatiu sviatosti krstu.

Podobný postup platí aj pre dospelých ľudí, ktorí boli pokrstení v Katolíckej cirkvi, ale neprijali ďalšie sviatosti (birmovanie, Eucharistia) a tiež pre dospelých pokrstených v iných kresťanských cirkevných spoločenstvách, ktorí by chceli byť prijatí do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi. 

 

Birmovanie

Sviatosť birmovania prijímajú mladí kandidáti vo veku od 13 rokov. Prihlasovanie prebieha od veku 12 rokov a koná sa vždy po skončení jedného prípravného kurzu, ktorý trvá približne 2 roky. Ostatná birmovka sa vo farnosti konala v júni 2021. Od septembra 2021 sa začal nový kurz prípravy, ktorý prebieha na farskej úrovni a spočíva v pravidelných birmovaneckých stretnutiach v skupinkách v týždennom intervale (jedna skupina v pondelok, druhá skupina v piatok). Súčasťou prípravy je aj účasť na svätých omšiach každú nedeľu a prikázaný sviatok, ako aj niektoré mimoriadne príležitostné aktivity. Začiatok nového prípravného kurzu bude uvedený vo farských oznamoch po najbližšej birmovke.

 

Eucharistia – sväté prijímanie 

Slávenie svätých omší sa riadi zaužívaným bohoslužobným poriadkom a vždy je uvedené na konkrétne dni v aktuálnych farských oznamoch.

Úmysly svätých omší (intencie) zapisujeme pravidelne okolo 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Termín zapisovania úmyslov je vždy oznámený predchádzajúcu nedeľu vo farských oznamoch.

Príprava na 1. sväté prijímanie sa týka detí, ktoré navštevujú 3. ročník základnej školy (prípadne staršie, ktoré na 1. svätom prijímaní z nejakého dôvodu neboli).

V našej farnosti sa pripravujú deti zo škôl, ktoré územne patria do našej farnosti (ZŠ Za kasárňou, ZŠ Riazanská, ZŠ Odborárska a ZŠ Teplická). Vždy máme aj skupinu tzv. farských detí, ktoré navštevujú inú školu, ale cítia väzbu k nášmu kostolu a chcú u nás pristúpiť k 1. svätému prijímaniu.

Jedna časť prípravy prebieha v školách prostredníctvom služby katechétov, druhá časť prípravy prebieha na štyroch až piatich stretnutiach v kostole, kde sa na svätej omši a katechéze zúčastňuje dieťa v sprievode aspoň jedného rodiča. Stretnutia bývajú v sobotu alebo v nedeľu popoludní vo vopred oznámených termínoch.

Záver prípravy tvorí malá skupinová skúška detí z otázok a odpovedí, ktorých zvládnutie majú primeraným spôsobom preukázať, a bezprostrednou prípravou na prvé prijatie Eucharistie je svätá spoveď.

Termín slávnosti 1. svätého prijímania býva v závere školského roka (máj/jún). Počas slávnosti je v našej farnosti zvykom, že deti majú zapožičané zo strany našej farnosti jednotné biele oblečenie (chlapci aj dievčatá).

 

Sviatosť pokánia

Spovedáme pravidelne počas týždňa, každý deň od pondelka do soboty 30 minút pred rannou aj večernou svätou omšou. V nedeľu vzhľadom na väčší počet svätých omší nemáme zavedené pravidelné spovedanie, ale v prípade potreby môžeme na požiadanie vyspovedať osobu, ktorá sa prihlási v sakristii.

Pred prvým piatkom v mesiaci býva spovedná služba posilnená a na prvý piatok sa spovedá aj počas večernej svätej omše.

Pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami býva mimoriadne spovedanie viacerými kňazmi v čase vyhlásenom vo farských oznamoch.

 

Pomazanie chorých

Osobám, ktoré sa pre starobu alebo chorobu začínajú ocitať v nebezpečenstve smrti, vysluhujeme sviatosť pomazania chorých priebežne na požiadanie samotnej osoby alebo jej rodinných príslušníkov. Vyslúženie sviatosti sa koná buď v kostole alebo v domácnosti, podľa mobility chorého človeka.

Opakované prijatie pomazania chorých je možné nie podľa uplynulého času, ale ak sa stav človeka v tej istej chorobe významnejšie zhorší alebo keď chorý vyzdravie a opäť ochorie.

Sviatosť pomazania chorých môže prijať aj mladší človek pred vážnejšou operáciou.

Našej farnosti neprislúcha žiadna nemocnica, v ktorej by sme pravidelne konali duchovnú službu.

Starých a chorých obmedzených v pohybe navštevujeme aj pravidelne na prvý piatok mesiaca. V prípade záujmu o túto službu treba kontaktovať farský úrad osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 

Pohreb

Našej farnosti neprislúcha správa žiadneho bratislavského cintorína. Ak zomrie človek z územia našej farnosti, najmä ak bol počas života aktívne previazaný s naším farským kostolom, po dohode s rodinou sa môže v našom kostole konať pohrebná svätá omša. V prípade našich farníkov môžeme na požiadanie rodiny vykonať pohreb alebo následné uloženie urny po kremácii na niektorom cintoríne v Bratislave.

 

Posvätná vysviacka

V súčasnosti sa za našu farnosť nepripravuje v kňazskom seminári žiaden kandidát na prijatie diakonátu a kňazstva. Počas existencie farnosti od roku 1999 pochádza z našej farnosti jeden rehoľný kňaz – minorita P. Tomáš Mária Vlček OFM Conv., ktorý bol vysvätený v roku 2018.

Za nové kňazské a rehoľné povolania sa modlíme pravidelne, vždy na prvý štvrtok mesiaca, najmä počas adorácie po večernej svätej omši.

 

Sviatosť manželstva

Snúbenci majú oznámiť úmysel uzavrieť manželstvo v našom kostole najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Prvým krokom je vypísanie cirkevnej sobášnej zápisnice. Keďže to istý čas trvá, hoci snúbenci môžu jednoducho prísť do kancelárie počas úradných hodín, je lepšie keď sa dopredu e-mailom alebo telefonicky ohlásia a dohodne sa pre nich osobitný termín vo vhodnom čase. Pri tomto stretnutí sa preberú všetky podmienky slávenia manželstva, prípadné prekážky, potrebné dokumenty aj ďalšie technické otázky.

Pred sobášom majú snúbenci absolvovať predmanželskú prípravu. Môžu si vybrať z dostupných možností, ktoré ponúkajú katolícke farnosti a inštitúcie, alebo im prípravu zabezpečíme u nás v našej farnosti.

Ohľadom termínu sobáša sa snažíme snúbencom v čo najväčšej miere vyjsť v ústrety.

Podľa možností sa snažíme venovať aj snúbencom, ktorí budú mať sobáš v inom meste či farnosti a obrátia sa na nás vo veci absolvovania predmanželskej prípravy.