Posvätný stav – kňazstvo

Duchovné povolanie je úžasným darom a tajomstvom. Vyžaduje na jednej strane zachytenie Božieho hlasu v srdci kandidáta a na druhej strane potvrdenie zo strany Cirkvi. Do prípravy na kňazstvo v Katolíckej cirkvi západného obradu na Slovensku sa môže hlásiť slobodný muž, ktorý prijal všetky iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistiu) a ukončil stredoškolské vzdelanie s maturitou. Úmysel vstúpiť do Kňazského seminára oznamuje kandidát zvyčajne svojmu farárovi, ktorý na základe svojej znalosti kandidáta napíše svoje odporúčanie do Kňazského seminára. Podmienkou prípravy na kňazstvo je prijatie do Kňazského seminára a zároveň na Teologickú fakultu.

V súčasnosti sa za našu farnosť nepripravuje v Kňazskom seminári žiaden kandidát na prijatie diakonátu a kňazstva. Počas existencie farnosti od roku 1999 pochádza z našej farnosti jeden rehoľný kňaz – minorita P. Tomáš Mária Vlček OFM Conv., ktorý bol vysvätený v roku 2018.

Tí, ktorí sú vyznačení sviatosťou posvätného stavu, sú v Kristovom mene ustanovení, aby živili Cirkev Božím slovom a Božou milosťou. Za nové kňazské a rehoľné povolania sa modlíme pravidelne, vždy na prvý štvrtok mesiaca, najmä počas adorácie po večernej svätej omši.