Eucharistia – Sväté Prijímanie

Eucharistická obeta, ktorá nekrvavým spôsobom sprítomňuje Kristovu vykupiteľskú obetu na kríži, je zdrojom a vrcholom kresťanského života. Slávenie svätých omší sa riadi zaužívaným bohoslužobným poriadkom a vždy je uvedené na konkrétne dni v aktuálnych farských oznamoch.

Úmysly svätých omší (intencie) zapisujeme pravidelne okolo 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Termín zapisovania úmyslov je vždy oznámený predchádzajúcu nedeľu vo farských oznamoch.

Príprava na 1. sväté prijímanie sa týka detí, ktoré navštevujú 3. ročník základnej školy (prípadne staršie, ktoré na 1. svätom prijímaní z nejakého dôvodu neboli).

V našej farnosti sa pripravujú deti zo škôl, ktoré územne patria do našej farnosti (ZŠ Za kasárňou, ZŠ Riazanská, ZŠ Odborárska a ZŠ Teplická). Do prípravy prijímame aj deti, ktoré navštevujú iné školy, ale ich rodiny cítia väzbu k nášmu kostolu a chcú aby ich deti u nás pristúpili k 1. svätému prijímaniu. Podmienkou prijatia je, že na príslušnej škole navštevujú hodiny Katolíckeho náboženstva resp. Náboženskej výchovy.

Rodičia odovzdávajú vyplnenú prihlášku v sakristii alebo v kancelárii nášho kostola na začiatku školského roka v priebehu septembra.

Časť prípravy prebieha na školskom vyučovaní Náboženstva resp. Náboženskej výchovy a časť na stretnutiach v kostole, ktoré bývajú počas školského roka približne raz mesačne vo vopred oznámených termínoch v sobotu popoludní. Tieto stretnutia, na ktorých sa zúčastňuje dieťa v sprievode aspoň jedného rodiča, pozostávajú zo svätej omše po ktorej nasleduje katechéza.

Záver prípravy tvorí malá skupinová skúška detí. Bezprostrednou prípravou na prvé prijatie Eucharistie je svätá spoveď.

Termín slávnosti 1. svätého prijímania býva v závere školského roka (máj/jún). Počas slávnosti je v našej farnosti zvykom, že deti majú zapožičané zo strany našej farnosti jednotné biele oblečenie (chlapci aj dievčatá).

Dospelí kandidáti (študenti VŠ a pracujúci) sa na prijatie Eucharistie pripravujú súčasne so sviatosťou birmovania a na prípravu sa môžu prihlásiť kedykoľvek najlepšie počas úradných hodín osobne, telefonicky alebo e-mailom. Príprava sa uskutočňuje každú druhú stredu po večernej svätej omši mimo dní pracovného pokoja a prázdnin.