Krst

Človek je tvor náboženský. Boh do človeka vložil túžbu aby ho hľadal. Viera je hodnotou, ktorá pomáha človeku v úsilí spoznávať a napĺňať cieľ a zmysel života – milovať najvyššie Dobro a dosiahnuť plnosť života. Túžba po dosiahnutí tohto cieľa nadprirodzene motivuje k morálne dobrému, a teda aj šťastnému životu. Rodičia, ktorí prijali tento existenciálny Boží dar, túžia ho sprostredkovať aj svojmu dieťaťu. Sú to oni, ktorí podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia majú právo a povinnosť rozhodnúť čo je pre ich dieťa najlepšie v čase, keď to ono samo ešte nemôže urobiť. To, že tieto rozhodnutia musia rodičia uskutočňovať v rôznych oblastiach života svojho dieťaťa neznamená, že ho oberajú o slobodu. Práve naopak, výchova vo viere, ktorú sprevádza prijímanie iniciačných sviatostí (krstu, Eucharistie a birmovania), vyplýva z istoty viery rodičov, že Boh je najväčším Dobrom, ktoré oni nemôžu svojmu dieťaťu nesprostredkovať bez toho, aby neochudobnili jeho život. Preto je omylom keď rodič, ktorý má dieťaťu umožniť výchovou všestranný rozvoj, túto svoju úlohu v náboženskom rozmere, teda vo vzťahu k viere a z nej prameniaceho poznania nevyhnutnosti krstu ku spáse, z dôvodu nesprávne chápanej slobody zanedbá. Je to ako keby našiel liek na smrteľnú chorobu ľudstva a svojmu dieťaťu k nemu neukáže cestu – veď nech ho hľadá samo. Výchova vo viere však automaticky nezaručuje, že dieťa bude veriace. Aj napriek všetkej snahe rodičov vychovávať svoje dieťa vo viere, lebo ho milujú a chcú preň to najlepšie, nikto nie je oslobodený od toho, aby finálne rozhodnutie prijať ponúknutý dar viery s pomocou Božej milosti vo svojom živote urobil sám.

Krst nahlasuje aspoň jeden z rodičov respektíve zákonných zástupcov dieťaťa v kancelárii farského úradu v stanovených úradných hodinách. Ak by žiadateľovi tento čas nikdy nevyhovoval, môže si telefonicky alebo e-mailom dohodnúť iný čas. Pre nahlásenie krstu dieťaťa je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Pri nahlásení krstu sa zapíšu potrebné údaje pre krstnú matriku, dohodne sa termín krstu a tiež termín jedného predkrstného poučenia, ktorého sa zúčastňujú obaja rodičia. Pre vnímavé uskutočnenie stretnutia pred krstom prosíme rodičov, aby si – ak je to len trochu možné – na tento čas zabezpečili postráženie dieťaťa (či ďalších detí).

Podmienkou udelenia krstu je nádej na kresťanskú výchovu dieťaťa, ku ktorej sa zaväzujú rodičia. Dieťa sa učí napodobňovaním rodičov, a teda rodičia majú byť dobrým príkladom nie len na prirodzenej úrovni, ale aj v praktizovaní viery. Rodičom pri výchove vo viere zvyčajne pomáha aspoň jeden krstný rodič. V prípade, že budú dvaja, potom krstný otec a matka (nie dvaja muži, alebo dve ženy). Pri nahlásení krstu dieťaťa sa v osobnom rozhovore preberú všetky podmienky kladené na krstných rodičov. Vo všeobecnosti krstný rodič má byť kresťan – katolík, ktorý prijal iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistiu) a vedie život primeraný svojmu životnému stavu (ak je slobodný, nežije s partnerom v spoločnej domácnosti bez sobáša; ak žije v manželstve, je to manželstvo platné pred Bohom).

Krsty v našom kostole sa konajú z praktických dôvodov zvyčajne v sobotu predpoludním o 11.00.

Súčasťou krstného obradu sú vysvetľujúce obrady po samotnom krste. Pri týchto vysvetľujúcich obradoch sa používa krstná košieľka a krstná svieca, ktoré si zaobstará a prinesie rodina dieťaťa.

Odporúča sa, aby bolo dieťa pokrstené vo farnosti kde rodičia majú, alebo sa bezprostredné chystajú mať, trvalé bydlisko. Územie našej farnosti je vyznačené NA TEJTO MAPE.

Ak si rodičia z územia našej farnosti želajú, aby ich dieťa bolo pokrstené v inej farnosti na území Bratislavy, nepotrebujú na to žiadne povolenie. Stačí, ak priamo kontaktujú vybranú bratislavskú farnosť. Platí to aj opačne: ak sa rodičia z inej farnosti na území Bratislavy rozhodnú pre krst dieťaťa v našej farnosti, nepotrebujú na to žiadne povolenie.

Avšak v prípade, že si rodičia z farnosti na území Bratislavy želajú, aby ich dieťa bolo pokrstené vo farnosti mimo územia Bratislavy, potrebujú na to od vlastného farára povolenie, ktoré je potrebné predložiť v zvolenej farnosti krstu. Toto Prepustenie (resp. Licenciu) ku krstu v inej farnosti si treba vyžiadať v čase úradných hodín vo farskej kancelárii trvalého bydliska. Platí to aj opačne: ak sa rodičia z územia mimo Bratislavy rozhodnú pre krst dieťaťa v bratislavskej farnosti, je potrebné, aby do kancelárie zvolenej farnosti krstu priniesli v úradných hodinách vyššie spomenuté povolenie farára z miesta ich trvalého bydliska.

Osoba, ktorádovŕšila 14 rokov života, žiada o krst sama. Žiadateľ nás môže kontaktovať osobne, telefonicky alebo e-mailom. Radi uskutočníme prvé zoznamovacie stretnutie a predstavíme možnosti prípravy k prijatiu sviatosti krstu. Podobný postup platí aj pre osoby pokrstené v iných kresťanských cirkvách, alebo cirkevných spoločenstvách, ktoré by chceli byť prijaté do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi

Postup na vybavenie krstného listu nájdete v menu Farnosť/Kancelária.