Manželstvo

Manželstvo je trvalé dôverné spoločenstvo života a lásky, ktoré vzniká neodvolateľným osobným súhlasom jedného muža a jednej ženy, za účelom vzájomného dobra manželov a plodenia a výchovy potomstva. Ak aspoň jeden zo snúbencov, ktorý má úmysel uzavrieť manželstvo je kresťan-katolík, môže ho platne uzavrieť iba pred Bohom a Cirkvou. Snúbenci majú oznámiť úmysel uzavrieť manželstvo v našom kostole najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša.

Doklady, ktoré snúbenci potrebujú sú: Krstné listy z farností, kde boli pokrstení nie staršie ako 3 mesiace a vyplnené tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré im v čase úradných hodín vydá a potvrdí príslušný Matričný úrad (Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava). Pre vydanie a potvrdenie uvedenej žiadosti na Matričnom úrade je potrebné, aby obaja snúbenci predložili občiansky preukaz a rodný list. V prípade, že ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko na území Bratislavy, je potrebné, aby si jeden zo snúbencov (napr. ten ktorý býva bližšie) vybavil od farára miesta svojho trvalého bydliska Povolenie (resp. licenciu) na asistovanie pri uzatváraní manželstva v inej farnosti.

Hoci snúbenci môžu jednoducho prísť do Farskej kancelárie nahlásiť sobáš počas úradných hodín, je lepšie keď sa dopredu e-mailom alebo telefonicky ohlásia a dohodne sa pre nich osobitný termín stretnutia. Pri tomto stretnutí sa preberú všetky podmienky slávenia manželstva, prípadné prekážky, potrebné dokumenty aj ďalšie technické otázky.

Pred sobášom majú snúbenci absolvovať predmanželskú prípravu. Môžu si vybrať z dostupných možností, ktoré ponúkajú katolícke farnosti a inštitúcie: kurzy v Bratislave. O absolvovaní prípravy im bude vydané potvrdenie, ktoré prinesú do Farskej kancelárie.

Ohľadom termínu sobáša sa snažíme snúbencom v čo najväčšej miere vyjsť v ústrety.