Život vo farnosti

Farská turistika na Geldek a Jelenec

Na 1. mája sme sa po rannej svätej omši vydali na turistiku. Autobusom sme sa dopravili do Častej, odkiaľ začala naša túra na Geldek a Jelenec. Počasie nám prialo, a preto sa aj napriek námahe turistika vydarila. Túru sme zakončili večerou v motorkárskom B – klube v Doľanoch. Večer sme sa všetci šťastne autobusom vrátili domov. FOTO

V dňoch 25. až 28. apríla strávili miništranti z našej farnosti spolu so svojimi otcami a diakonom Jurajom Ochabom predĺžený víkend v Terchovej. Túry, atrakcie a modlitba ich ešte užšie spojili s Bohom a medzi sebou navzájom. FOTO

Rozlúčka s vdp. Jánom Gočom

Na nedeľu Dobrého Pastiera 21. apríla sme sa pri večernej svätej omši o 18.00 rozlúčili s naším výpomocným duchovným vdp. RNDr. Mgr. Jánom Gočom, ktorý ukončil pastoračné pôsobenie v našej farnosti. Ďakujeme mu za všetky obety, ktoré z lásky k Bohu a ľuďom priniesol, aby nás sprevádzal na úseku nášho spoločného putovania do nebeskej vlasti. Vyprosujeme mu, aby ho Pán požehnával aj v jeho ďalšej službe na novom pôsobisku. FOTO

Veľkonočná vigília

Na bielu sobotu večer po západe slnka o 19.00, po nepretržitom bdení pri Božom hrobe od ukončenia Veľkopiatkových obradov, sme v našej farnosti začali sláviť Veľkonočnú vigíliu. Celá farská rodina prežívala radosť z oslavy Kristovho zmŕtvychvstania. Počas tejto slávnosti prijali iniciačné sviatosti (krst, birmovanie a Eucharistiu) dve dospelé katechumenky. Ďalší dospelý kandidát prijal birmovanie a Eucharistiu a napokon ďalšia dospelá kandidátka birmovanie. FOTO

Predpoludnie Veľkého piatku patrilo v našej farnosti modlitbe krížovej cesty. Ráno po liturgii hodín sa v kostole modlili krížovú cestu najmä seniori. O 10.30 hod. sa od kostola začala pobožnosť krížovej cesty, ktorej 14 zastavení viedlo cez ulice a vinohrady do starého kameňolomu. FOTO

Svätou omšou na pamiatku Pánovej večere s apoštolmi sme vstúpili do prežívania posväteného trojdnia umučeného, pochovaného a vzkrieseného Pána. Súčasťou liturgie bol aj obrad umývania nôh. FOTO

Natáčanie relácie TV LUX – Týždeň s farnosťou Kráľovnej rodiny v Bratislave

Relácia „Týždeň s…“ o našej farnosti bola natáčaná v stredu 27. marca. FOTO Táto relácia bola vysielaná v pondelok 8. apríla po priamom prenose rannej svätej omše o 7.00 na TV LUX, kde bola naša farnosť zahrnutá do prosieb. Relácia sa reprízovala od utorka 9. apríla do nedele 14. apríla vždy viackrát v priebehu dňa. Taktiež je možné nájsť túto reláciu na www.tvlux.sk v archíve: https://www.tvlux.sk/archiv/relacia/tyzdezz-s. V týždni od 8. do 14. apríla zasa naša farnosť zahrnula do prosieb pri svätých omšiach TV LUX.

Krížová cesta v Marianke

Podľa farského zvyku, neskorý sobotný večer pred Palmovou nedeľou je venovaný modlitbe farskej krížovej cesty na pútnickom mieste v Marianke. Farníci sa v sobotu 23. marca napriek nepriazni počasia zišli o 20.00 pred Lurdskou jaskyňou. Na začiatok Svätého týždňa sme rozjímali o ceste Ježiša s krížom a obetovali sme mu svoje kríže a námahy, aby sme sa aspoň malou čiastkou pripojili k prežívaniu jeho obety za naše vykúpenie. FOTO

Medzi každoročné podujatia, ktoré sa vo farnosti tešia veľkej obľube, patrí aj bedmintonový turnaj Memoriál Branislava Bukovského. Tento rok sa konal v sobotu 23. marca v hale Národného tenisového centra v Bratislave. Okrem športového a spoločenského rozmeru je pre túto akciu príznačná spomienka na zosnulého p. farára Braňa, ktorý mal v tomto športe osobitnú záľubu. Túto aktivitu podporila Bratislavská arcidiecézna charita. FOTO

V piatok 22. marca si farské spoločenstvo na Teplickej pripomenulo 10. výročie smrti p. farára Branislava Bukovského, ktorého si Pán povolal počas lyžiarskeho pobytu vo francúzskych Alpách v roku 2014 vo veku 46 rokov. Svätú omšu slúžil otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, FOTO ktorý po svätej omši v pastoračnom centre za účasti zostavovateľov a hojného počtu farníkov uviedol do života knižné dielo o osobnosti a dobrom ovocí kňazského života Branislava Bukovského. FOTO

Pôstna polievka

V nedeľu 17. marca sa po dopoludňajších svätých omšiach podávala pôstna polievka. Túto charitatívnu akciu pripravili mamy našej farnosti. Vyzbieralo sa 742,30-€. Milodary sú určené na podporu rodín a detí v núdzi www.navrat.sk. FOTO

Viedeň v pôste

V sobotu 16. marca o 8.00 naši farníci a hostia vyrazili na exkurziu do Viedne. Historik a teoretik umenia Mgr. Adrián Kobetič, PhD. im predstavil pôstne plátna a pôstne inštalácie v chrámoch v centre Viedne. Fotografie Mária Varchola: FOTO

Sloboda v umení a v Cirkvi

V pondelok 11. marca o 19:00 sa v priestoroch pastoračného centra uskutočnila diskusia na tému: „Sloboda v umení a v Cirkvi“ Akú máme predstavu o slobode v Cirkvi a akú v súčasnom umení? Prekrývajú sa tieto predstavy? Hosťami diskusie boli teológ a vysokoškolský pedagóg P. Milan Hudaček SJ. a Mgr. Martin Šugár, Ph.D. – historik umenia, súdny znalec a právnik. Stretnutie moderovala Ing. arch. Diana Szekerová. FOTO

Česká a slovenská architektúra – výstava

Náš kostol Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave bol vybraný do reprezentatívnej výstavy Českej a slovenskej architektúry na Bratislavskom hrade. Exkurzia z našej farnosti na túto výstavu sa uskutočnila v sobotu 24. februára o 15.00. FOTO

V pondelok 19. februára o 19:00 sa v priestoroch pastoračného centra uskutočnila diskusia na tému: „Umelec – prorok, blázon, alebo…?“ Potrebuje Cirkev umelcov, alebo len dekoratérov, ilustrátorov a zaplňovačov bielych stien? Kto je vlastne umelcom? Do diskusie prijali pozvanie kňaz a archeológ dp. Tomáš Krampl a Peter Megyeši, ktorý je docentom na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a vedeckým pracovníkom na Ústave dejín umenia SAV v Bratislave. Stretnutie moderoval študent žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a absolvent Kolégia Antona Neuwirtha Ján Barčiak. FOTO

V sobotu 3. februára sa v priestoroch veľkej sály v študentskom domove Mladá garda uskutočnil farský ples. Okrem hudby, tanca, dobrého jedla a tomboly bolo súčasťou plesového programu aj vystúpenie hudobnej kapely mladých z farnosti a tiež tanečné a hudobné predstavenie znevýhodnených osôb zo združenia VOTUM, čím sa ples stal aj krásnym miestom ľudskosti a integrácie. Túto aktivitu podporila Bratislavská arcidiecézna charita. FOTO  

Popoludnie spoločenských hier

Na štvrtú cezročnú nedeľu 28. januára sa od 15.30 v pastoračnom centre našej farnosti konalo pravidelné stretnutie s názvom Popoludnie spoločenských hier. Farníci každého veku venovali nedeľné popoludnie prežívaniu radosti zo spoločenstva a zábave pri priateľskom zápolení. FOTO

Misijný koláč

Na tretiu cezročnú nedeľu 21. januára, ktorá je nedeľou Božieho Slova sa v našej farnosti uskutočnilo podujatie s názvom „misijný koláč“. Koláče, ktoré dobrovoľníci napiekli boli po svätých omšiach dopoludnia k dispozícii v pastoračnom centre. Kto chcel, mohol ochutnať a pomôcť príspevkom na misie. Dobrovoľné príspevky vo výške 1450,-€ poputovali na podporu projektu starostlivosti o opustené deti v africkej krajine Kongo. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! Veríme, že aj týmto spôsobom sme mohli prispieť k uskutočneniu Ježišovej výzvy: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ (Sk 20,35) FOTO

Koledovanie Dobrej noviny v kostole

Na sviatok Zjavenia Pána, v sobotu 6. januára po svätých omšiach o 9.00 a 10.30 v kostole vystúpili koledníci Dobrej noviny, ktorí koledovali aj v domácnostiach našej farnosti. V tomto roku je finančná zbierka venovaná na výstavbu solárnych elektrární a vzdelávanie mladých ľudí na ich obsluhu v Južnom Sudáne. Na Dobrú novinu sa spolu vyzbieralo 1984,40-€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! FOTO

Farské korčuľovanie

Počas vianočných prázdnin sa vo viacerých termínoch na zimnom štadióne v Petržalke už tradične konalo farské korčuľovanie. Túto aktivitu podporila Bratislavská arcidiecézna charita. FOTO

Farské aktivity a udalosti predchádzajúcich rokov nájdete v hlavnom menu pod záložkou GALÉRIA/ARCHÍV.