Život vo farnosti

Cez víkend 13. – 14. júla sa uskutočnil tradičný farský splav. Cez 40 farníkov sa plavilo z Campingu Dronte v Nemeckej do Fort Geronimo vo Vlkanovej, s nocovaním v táborisku Mlynčok pri Slovenskej Ľupči, kde sme  slávili nedeľnú svätú omšu. A že sme mali dobrý zážitok sa môžete presvedčiť na priložených FOTO.

Udeľovanie ministéria akolytátu laikom v Bratislavskej arcidiecéze

Dňa 29. mája, v predvečer slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský udelil v Katedrále sv. Martina 58 mužom laikom z ktorých 5 sú naši farníci ministérium akolytátu. Kandidáti akolytátu po jednom pristupovali k otcovi arcibiskupovi, ten im vložil do rúk nádobu s hostiami a povedal: “Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovu stolu a Cirkvi.” Novými akolytmi našej farnosti sú: Michal Halenár, Tomáš Kozovský, Lukáš Opett, Jozef Ševcech a Peter Vaškovič.

Akolyta slúži pri slávení svätej omše. Teoreticky, za ideálnych podmienok, by všetci, ktorí slúžia pri oltári mali byť akolytmi. Miništranti iba suplujú úlohu akolytu. Akolyta je okrem miništrantskej služby aj mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie, pri svätej omši môže kňazovi a diakonovi pomáhať purifikovať posvätné nádoby, môže Eucharistiu vybrať z bohostánku a to aj k verejnej poklone a bez udelenia požehnania ju zložiť späť do bohostánku a v neposlednom rade môže prinášať Eucharistiu chorým. Všetkým novým akolytom vyprosujeme veľa Božích milostí v ich službe. FOTO

Návšteva výstav v Olomouci

V sobotu 25. mája prebehla v rámci cyklu dialógu medzi Cirkvou a svetom umenia spoločná návšteva s kurátormi výstav v Arcidiecéznom múzeu Olomouc a Múzeu umenia Olomouc. Atmosféru zachytávajú fotografie Martina Janoška. FOTO

Pravdivosť v umení so sakrálnou tematikou

V pondelok 20. mája o 19:00 sa v priestoroch pastoračného centra uskutočnila diskusia na tému: „Pravdivosť v umení so sakrálnou tematikou“. Pravdivosť je to, čo pomáha odlíšiť umenie od gýča. Aký dopad má budovanie fiktívneho sveta iba podľa predstáv odtrhnutých od reálneho života? Vieme prijímať obyčajnosť a každodennosť ako dar? Hosťami diskusie boli ThDr. Mgr. Mária Dravecká, PhD. – sr. Karola OP a Mgr.art Samuel Velebný. Stretnutie moderovala Mgr. Kristína Kottrová. FOTO

Slávnosť Prvého svätého prijímania

V soboty 11. a 18. mája o 10.30 sa uskutočnili dva turnusy Prvého Svätého prijímania. Spolu 65 detí sa v škole ale aj na nedeľných svätých omšiach a mesačných stretnutiach v kostole po celý rok pripravovali, aby mohli po prvý raz prijať do srdca Pána Ježiša a potom s ním kráčať celým životom. Naši animátori ich pozývajú, aby sa zapojili do stretiek pre prvý stupeň ZŠ, a tak sa začlenili do farského spoločenstva. Animátorov môžete osloviť na každej nedeľnej svätej omši o 10:30. FOTO 1. turnus, FOTO 2. turnus

Farská turistika na Geldek a Jelenec

Na 1. mája sme sa po rannej svätej omši vydali na turistiku. Autobusom sme sa dopravili do Častej, odkiaľ začala naša túra na Geldek a Jelenec. Počasie nám prialo, a preto sa aj napriek námahe turistika vydarila. Túru sme zakončili večerou v motorkárskom B – klube v Doľanoch. Večer sme sa všetci šťastne autobusom vrátili domov. FOTO

V dňoch 25. až 28. apríla strávili miništranti z našej farnosti spolu so svojimi otcami a diakonom Jurajom Ochabom predĺžený víkend v Terchovej. Túry, atrakcie a modlitba ich ešte užšie spojili s Bohom a medzi sebou navzájom. FOTO

Rozlúčka s vdp. Jánom Gočom

Na nedeľu Dobrého Pastiera 21. apríla sme sa pri večernej svätej omši o 18.00 rozlúčili s naším výpomocným duchovným vdp. RNDr. Mgr. Jánom Gočom, ktorý ukončil pastoračné pôsobenie v našej farnosti. Ďakujeme mu za všetky obety, ktoré z lásky k Bohu a ľuďom priniesol, aby nás sprevádzal na úseku nášho spoločného putovania do nebeskej vlasti. Vyprosujeme mu, aby ho Pán požehnával aj v jeho ďalšej službe na novom pôsobisku. FOTO

Veľkonočná vigília

Na bielu sobotu večer po západe slnka o 19.00, po nepretržitom bdení pri Božom hrobe od ukončenia Veľkopiatkových obradov, sme v našej farnosti začali sláviť Veľkonočnú vigíliu. Celá farská rodina prežívala radosť z oslavy Kristovho zmŕtvychvstania. Počas tejto slávnosti prijali iniciačné sviatosti (krst, birmovanie a Eucharistiu) dve dospelé katechumenky. Ďalší dospelý kandidát prijal birmovanie a Eucharistiu a napokon ďalšia dospelá kandidátka birmovanie. FOTO

Predpoludnie Veľkého piatku patrilo v našej farnosti modlitbe krížovej cesty. Ráno po liturgii hodín sa v kostole modlili krížovú cestu najmä seniori. O 10.30 hod. sa od kostola začala pobožnosť krížovej cesty, ktorej 14 zastavení viedlo cez ulice a vinohrady do starého kameňolomu. FOTO

Svätou omšou na pamiatku Pánovej večere s apoštolmi sme vstúpili do prežívania posväteného trojdnia umučeného, pochovaného a vzkrieseného Pána. Súčasťou liturgie bol aj obrad umývania nôh. FOTO

Natáčanie relácie TV LUX – Týždeň s farnosťou Kráľovnej rodiny v Bratislave

Relácia „Týždeň s…“ o našej farnosti bola natáčaná v stredu 27. marca. FOTO Táto relácia bola vysielaná v pondelok 8. apríla po priamom prenose rannej svätej omše o 7.00 na TV LUX, kde bola naša farnosť zahrnutá do prosieb. Relácia sa reprízovala od utorka 9. apríla do nedele 14. apríla vždy viackrát v priebehu dňa. Taktiež je možné nájsť túto reláciu na www.tvlux.sk v archíve: https://www.tvlux.sk/archiv/relacia/tyzdezz-s. V týždni od 8. do 14. apríla zasa naša farnosť zahrnula do prosieb pri svätých omšiach TV LUX.

Krížová cesta v Marianke

Podľa farského zvyku, neskorý sobotný večer pred Palmovou nedeľou je venovaný modlitbe farskej krížovej cesty na pútnickom mieste v Marianke. Farníci sa v sobotu 23. marca napriek nepriazni počasia zišli o 20.00 pred Lurdskou jaskyňou. Na začiatok Svätého týždňa sme rozjímali o ceste Ježiša s krížom a obetovali sme mu svoje kríže a námahy, aby sme sa aspoň malou čiastkou pripojili k prežívaniu jeho obety za naše vykúpenie. FOTO

Medzi každoročné podujatia, ktoré sa vo farnosti tešia veľkej obľube, patrí aj bedmintonový turnaj Memoriál Branislava Bukovského. Tento rok sa konal v sobotu 23. marca v hale Národného tenisového centra v Bratislave. Okrem športového a spoločenského rozmeru je pre túto akciu príznačná spomienka na zosnulého p. farára Braňa, ktorý mal v tomto športe osobitnú záľubu. Túto aktivitu podporila Bratislavská arcidiecézna charita. FOTO

V piatok 22. marca si farské spoločenstvo na Teplickej pripomenulo 10. výročie smrti p. farára Branislava Bukovského, ktorého si Pán povolal počas lyžiarskeho pobytu vo francúzskych Alpách v roku 2014 vo veku 46 rokov. Svätú omšu slúžil otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, FOTO ktorý po svätej omši v pastoračnom centre za účasti zostavovateľov a hojného počtu farníkov uviedol do života knižné dielo o osobnosti a dobrom ovocí kňazského života Branislava Bukovského. FOTO, AUDIO

Pôstna polievka

V nedeľu 17. marca sa po dopoludňajších svätých omšiach podávala pôstna polievka. Túto charitatívnu akciu pripravili mamy našej farnosti. Vyzbieralo sa 742,30-€. Milodary sú určené na podporu rodín a detí v núdzi www.navrat.sk. FOTO

Viedeň v pôste

V sobotu 16. marca o 8.00 naši farníci a hostia vyrazili na exkurziu do Viedne. Historik a teoretik umenia Mgr. Adrián Kobetič, PhD. im predstavil pôstne plátna a pôstne inštalácie v chrámoch v centre Viedne. Fotografie Mária Varchola: FOTO

Sloboda v umení a v Cirkvi

V pondelok 11. marca o 19:00 sa v priestoroch pastoračného centra uskutočnila diskusia na tému: „Sloboda v umení a v Cirkvi“ Akú máme predstavu o slobode v Cirkvi a akú v súčasnom umení? Prekrývajú sa tieto predstavy? Hosťami diskusie boli teológ a vysokoškolský pedagóg P. Milan Hudaček SJ. a Mgr. Martin Šugár, Ph.D. – historik umenia, súdny znalec a právnik. Stretnutie moderovala Ing. arch. Diana Szekerová. FOTO

Česká a slovenská architektúra – výstava

Náš kostol Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave bol vybraný do reprezentatívnej výstavy Českej a slovenskej architektúry na Bratislavskom hrade. Exkurzia z našej farnosti na túto výstavu sa uskutočnila v sobotu 24. februára o 15.00. FOTO

V pondelok 19. februára o 19:00 sa v priestoroch pastoračného centra uskutočnila diskusia na tému: „Umelec – prorok, blázon, alebo…?“ Potrebuje Cirkev umelcov, alebo len dekoratérov, ilustrátorov a zaplňovačov bielych stien? Kto je vlastne umelcom? Do diskusie prijali pozvanie kňaz a archeológ dp. Tomáš Krampl a Peter Megyeši, ktorý je docentom na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a vedeckým pracovníkom na Ústave dejín umenia SAV v Bratislave. Stretnutie moderoval študent žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a absolvent Kolégia Antona Neuwirtha Ján Barčiak. FOTO

V sobotu 3. februára sa v priestoroch veľkej sály v študentskom domove Mladá garda uskutočnil farský ples. Okrem hudby, tanca, dobrého jedla a tomboly bolo súčasťou plesového programu aj vystúpenie hudobnej kapely mladých z farnosti a tiež tanečné a hudobné predstavenie znevýhodnených osôb zo združenia VOTUM, čím sa ples stal aj krásnym miestom ľudskosti a integrácie. Túto aktivitu podporila Bratislavská arcidiecézna charita. FOTO  

Popoludnie spoločenských hier

Na štvrtú cezročnú nedeľu 28. januára sa od 15.30 v pastoračnom centre našej farnosti konalo pravidelné stretnutie s názvom Popoludnie spoločenských hier. Farníci každého veku venovali nedeľné popoludnie prežívaniu radosti zo spoločenstva a zábave pri priateľskom zápolení. FOTO

Misijný koláč

Na tretiu cezročnú nedeľu 21. januára, ktorá je nedeľou Božieho Slova sa v našej farnosti uskutočnilo podujatie s názvom „misijný koláč“. Koláče, ktoré dobrovoľníci napiekli boli po svätých omšiach dopoludnia k dispozícii v pastoračnom centre. Kto chcel, mohol ochutnať a pomôcť príspevkom na misie. Dobrovoľné príspevky vo výške 1450,-€ poputovali na podporu projektu starostlivosti o opustené deti v africkej krajine Kongo. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! Veríme, že aj týmto spôsobom sme mohli prispieť k uskutočneniu Ježišovej výzvy: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ (Sk 20,35) FOTO

Koledovanie Dobrej noviny v kostole

Na sviatok Zjavenia Pána, v sobotu 6. januára po svätých omšiach o 9.00 a 10.30 v kostole vystúpili koledníci Dobrej noviny, ktorí koledovali aj v domácnostiach našej farnosti. V tomto roku je finančná zbierka venovaná na výstavbu solárnych elektrární a vzdelávanie mladých ľudí na ich obsluhu v Južnom Sudáne. Na Dobrú novinu sa spolu vyzbieralo 1984,40-€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! FOTO

Farské korčuľovanie

Počas vianočných prázdnin sa vo viacerých termínoch na zimnom štadióne v Petržalke už tradične konalo farské korčuľovanie. Túto aktivitu podporila Bratislavská arcidiecézna charita. FOTO

Farské aktivity a udalosti predchádzajúcich rokov nájdete v hlavnom menu pod záložkou GALÉRIA/ARCHÍV.