Usmernenia pre vysluhovanie sviatosti zmierenia

Od stredy 18. marca budeme v našom kostole opätovne pravidelne vysluhovať sviatosť zmierenia. Budeme ju vysluhovať nasledovným spôsobom:

Sviatosť sa bude vysluhovať vždy večer od 18.00 podľa potreby. Kňaz bude spovedať v spovednici pri sakristii. 

Spolupracovník spovedníka /pán diakon/ bude dohliadať na to, aby každý penitent čakajúci na svätú spoveď mal na tvári (na nose i ústach) rúško a aby rozostupy medzi čakajúcimi penitentami boli minimálne 1,5 metra. Do chrámu bude vpustených naraz maximaálne 10 penitentov. 

Následne bude možnosť Svätého prijímania. Rozdávanie svätého prijímania sa musí konať podľa hygienických požiadaviek. Penitenti čakajú na prijatie Eucharistie s rúškom na tvári v primeraných odstupoch (1,5 metra) v kostole. Každý prijímajúci si pred prijatím Eucharistie  rúško z tváre uvoľní, aby si mohol vložiť Eucharistiu do úst a následne si rúško vráti na ústa a nos a odíde.

V súčasnej situácii je vhodné pripomenúť, akým spôsobom je stanovený cirkevný príkaz ohľadom prijatia sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej: 

Kánon 989 Kódexu kánonického práva stanovuje: „Každý veriaci, keď dosiahol vek rozoznávania, je povinný úprimne sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka.“

Kánon 920 znie takto: „§ 1. Každý veriaci po uvedení do najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu. § 2. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.“

Štvrtý cirkevný príkaz, ako ho poznáme v katechetickom vyjadrení, vychádza z kánonov 920 a 989. Vysluhovanie sviatosti zmierenia a sviatosti oltárnej sa má vhodne konať predovšetkým vo veľkonočnom období a z oprávneného dôvodu v priebehu roka v inom čase.

Dobrú svätú spoveď si veriaci môžu vykonať nielen v pôstnom období ale aj vo veľkonočnom období a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase.