Štatistika a poďakovanie za rok 2020

 

Milí bratia a sestry,

posledný deň roka je pre nás príležitosťou ďakovať Pánu Bohu, ale aj zhodnotiť uplynulé obdobie.

Prijmite aspoň v stručnosti základné údaje o našej farnosti za rok 2020.

Do života farnosti v tomto roku vstúpili dve rozhodujúce skutočnosti: pandémia koronavírusu a výmena kňazov pôsobiacich vo farnosti.

Patrí sa – zvlášť teraz na konci roka – spomenúť si s vďačnosťou, na tých, ktorí sa obetovali pre službu v tejto farnosti a na ktorých pastoračnú prácu môžeme nadviazať.

 

Základom života Cirkvi a teda aj života farnosti je duchovný sviatostný život.

V roku 2020 bolo pokrstených v našom kostole 45 detí. Zaujímavým údajom je, že sme vystavili 17 licencií ku krstu. Ide o deti žijúce na území našej farnosti, avšak rodičia sa rozhodli požiadať o krst vo farnosti, z ktorej pochádzajú. Je to fenomén Bratislavy. Zároveň je to pre nás výzva osloviť a začleniť tieto rodiny do života nášho spoločenstva.

Sobáše boli 4, z toho 3 sobáše boli medzi katolíckymi stránkami a jedno manželstvo medzi katolíckou a nepokrstenou stránkou. Opäť: sobášnych licencií sme vystavili 16.

K prvému svätému prijímaniu pristúpilo 66 detí.

Birmovka tento rok nebola. Pripravuje sa 27 mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania v júni 2021.

Pohreby v našej farnosti nemáme, keďže nám neprislúcha žiadny cintorín.
V duchovnej oblasti bude výzvou na budúci rok naplno obnoviť farský život so všetkými aktivitami po odznení pandémie koronavírusu.

 

Dôležitým krokom nového farára je ustanoviť novú Farskú ekonomickú radu.

Farská ekonomická rada je vo farnosti povinná. Nový farár ju má ustanoviť do pol roka od prevzatia farnosti. Diecézny biskup stanovil, že rada má mať aspoň 3 a nie viac ako 5 členov a ustanovuje sa na obdobie 5 rokov.

S platnosťou od 1. januára 2021 som sa rozhodol za členov Farskej ekonomickej rady menovať tieto osoby (v abecednom poradí): Vladimír Beňuš, Andrea Halenárová, Vlasta Horváthová, Tomáš Kozovský a Ján Martinák. Ďakujem im, že to prijali a budem sa tešiť z účinnej spolupráce.

Zároveň otváram otázku ustanoviť v našej farnosti aj pastoračnú radu. Tá nie je povinná, ale môže byť užitočná ako širšie zoskupenie osôb, ktoré by sa poradili a koordinovali všetky podujatia a aktivity vo farnosti.

 

Teraz niekoľko základných informácií o materiálnych veciach.

Na začiatku roka naša farnosť začínala hospodáriť so sumou 21.645,25 €. Počas roka zvonček predstavoval sumu 20.172,55 €. Milodary pre farnosť počas roka činili 17.518,08 €. Náklady na bežnú prevádzku predstavovali 29.421,54 €. Investície boli v celkovej výške 23.278,49 €. Dá sa povedať, že to bolo vyvážené: to, čo sme minuli na prevádzku a to, čo sme investovali do obnovy našej budovy – boli podobné sumy.

Počas zbierok sme vyzbierali a odoslali celkovú čiastku 7.319,13 €. Najvyššia suma bola v jarnej zbierke na charitu: 1.981,50 €.

Na jeseň prebiehali na fare stavebné práce. Rekonštruoval sa jeden byt na 1. poschodí, ktorý bude slúžiť ako byt farára.

Bohu vďaka, že napriek všetkým výdavkom a koronakríze, ktorá sa prejavila aj vo finančnom živote farnosti, sme to ekonomicky ustáli.

Na konci roka má farnosť finančné prostriedky vo výške: 6.178,29 €.

(POZNÁMKA: Jednoduchý súčet a odpočet predchádzajúcich čísiel nedáva korektný výsledok. Pre jednoduchosť finančného prehľadu niektoré položky – ako napríklad príspevok do diecézneho podporného fondu – neboli uvádzané.)

Nepríjemnou udalosťou bolo na jeseň vytopenie pivnice, kedy v období veľkých dažďov cez vetrací otvor vnikla voda do celej pivnice na fare. Bolo treba odstrániť následky. Pozitívnym efektom je, že budeme mať upratanú celú pivnicu.

V závere roka sa podarili dve menšie veci: opäť bol na vežu umiestnený kríž, ktorý tesne pred hodami strhol prudký vietor. Kríž bol pred montážou povrchovo upravený, aby vydržal a bol krajší. Druhou vecou je nová informačná tabuľa na oznamy pred kostolom, aby sa nemuseli žiadne plagáty lepiť na sklo a bolo jedno miesto, kde budú všetky informácie pokope.

V materiálnej oblasti pre nasledujúci rok vidím dve veľké výzvy. Prvou je úprava interiéru nášho farského kostola. Najmä zmena sedenie pre kňaza a miništrantov, ale aj ďalšie estetické úpravy. Na koncepcii sa už pracuje spolu s architektom kostola. Potom bude návrh predstavený a konzultovaný vo farnosti.

Druhou výzvou je hľadanie priestorov na fare vhodných na stretávanie. V tomto máme veľký nedostatok. Chýbajú nám priestory vhodné na stretávanie jednotlivých skupiniek. Nejaké možnosti a plány sa už črtajú.

 

Na záver sa chcem srdečne poďakovať kňazom, ktorí v uplynulom roku slúžili v tejto farnosti: dp. Jozefovi Kováčikovi, dp. Eduardovi Janíčkovi, P. Antonínovi Lukešovi, dp. Jánovi Gočovi a dp. diakonovi Petrovi Repkovi.

Ďakujem všetkým farníkom za ich život, účasť, pomoc a podporu pre našu farnosť. Ďakujem najmä všetkým, ktorí konajú akúkoľvek službu vo farnosti: organistky, speváčky, členovia spevokolu, kostolníci, miništranti. Bez nich by sme nevedeli fungovať. Ďakujem všetkým príležitostným pomocníkom i tým, ktorí majú vo farnosti na starosti akúkoľvek aktivitu.

Mnohé akcie je vidieť, osobitne chcem spomenúť to, čo je vidieť, ale nie vždy si to všimneme: veľmi pekne ďakujem ženám, ktoré pravidelne, každý týždeň chodia upratať kostol.

Napokon, ďakujem všetkým farníkom za podporu prostredníctvom zvončeka a milodarov. Dá sa povedať, že celé fungovanie farnosti zabezpečujú naši veriaci svojimi príspevkami. Pán Boh Vám to odmeň!

 

Bratia a sestry,

nech tento večerný čas a posledné hodiny roka 2020 sú pre nás všetkých príležitosťou s rozvahou zhodnotiť veci minulé, poďakovať sa Bohu a poučiť sa z toho, čo bolo.

Prajem Vám Božie požehnanie a novú nádej, s ktorou vstúpime do očakávaného roka 2021.

Lukáš Uváčik, farár